Om oss

Till styrelsen, klicka här

Jämställdhet nu

Gröna Kvinnor är en partipolitiskt fristående organisation med jämställdhet, miljö och ekonomi som fokusområden. Vi ser till helheten och kopplar mäns våld mot kvinnor och våld mot naturen, moder jord, som patriarkal struktur. Genom att belysa sammanhang mellan människa, samhälle och natur, organiserar vi kvinnor att ta aktiv del i samhällsbygget. De globala målen i Agenda 2030 är ett redskap liksom kunskap om att någonting annat har funnits och att människan alltid har vandrat för att söka ett bättre liv.

Vår vision är långsiktigt hållbara demokratiska samhällen som lever fredligt och jämställt inom de ramar naturen sätter. Vägen går via en partnerskapsekonomi med ansvar för kommande generationer på en marknad där ingen tar mer än vad den ger.

  • Vi synliggör kvinnors större fattigdom i världen och visar på strukturella samband mellan ojämställdhet, miljöförstöring, krig och patriarkala strukturer. Kvinnor som har rätt till och får utbildning samt rätt till preventivmedel väljer att föda färre barn.
  • Vi belyser hur välfärd vilar på naturens tjänster. Rätten att civilt organisera sig och ge omsorg  åt varandra är  grundläggande för ett samhälles välbefinnande och borde tillmätas större ekonomiskt värde.
  • Vi tydliggör patriarkal uppbyggnad av energisystem, ser samband mellan uranbrytning, kärnkraft, kärnavfall och kärnvapen samt visar vägen till självförsörjande förnybara energisystem och fredlig samexistens.
  • Vi ger en jämställd bild av sexualitet och arbetar mot sexuell underordning konstruerad och konserverad genom pornografi, sexualisering av offentliga rum och media. Vi tar avstånd från surrogatmödraskap.
  • Vi anser att kemikalier tydligt ska namnges i innehållsförteckningar. Försiktighetsprincipen och omsorg om människa och miljö ska vägleda all användning av kemikalier och nanoämnen. Vi förespråkar ekologisk odling och säger nej till GMO.
  • Vi uppmärksammar hur och vem som förorenar vatten, jobbar uppströms för ansvar och  lagstiftning och ser vatten som en mänsklig rättighet. FN bör inrättar en Kemikaliepanel.
  • Vi arbetar för en feministisk grön ekonomisk omställning och ger förslag på omställningsingredienser för långsiktig, jämställd och hållbar utveckling där sociala – ekologiska ekonomiska värden går hand i hand från vaggan till graven.

Bli medlem. 100 kr sätts in på bankgiro 5412-6867 ange namn, adress och mail.