Jämställdhet nu

Gröna Kvinnor ser till helheten, vi kopplar mäns våld mot kvinnor och våld mot naturen, moder jord, som resultat av patriarkal struktur grundad på över och underordning.

Fokus är jämställd ekonomisk omställning utifrån naturens rättigheter, social hållbarhet och biologisk mångfald.

Genom att belysa sammanhang mellan människa, samhälle och natur, organiserar vi kvinnor att ta aktiv del i samhällsbygget. De globala målen i Agenda 2030 är ett redskap liksom FN:s Platform for Action, FN:s COP, CEDAW konvention samt FN:s 1325. Kunskapar om att människan är social, har levt fredligt i tusentals år, att den krigiska giriga parentes vi lever i nu, historiskt är synnerligen onormal och leder till klimatets kollaps. Vår vision är långsiktigt hållbara demokratiska samhällen som lever jämställt inom de ramar naturen sätter. Vägen går via en partnerskapsekonomi med ansvar för kommande generationer på en marknad där ingen tar mer än vad den ger.

  • Vi synliggör kvinnors fattigdom i världen, visar på strukturella samband mellan ojämställdhet, miljöförstöring, krig och patriarkala strukturer. Kvinnor som får utbildning samt rätt till preventivmedel väljer att föda färre barn enligt WHO.
  • Vi belyser hur välfärd vilar på naturens tjänster och biologisk mångfald. Rätten att civilt organisera sig och ge omsorg åt varandra är  grundläggande för ett samhälles välbefinnande och borde tillmätas större demokratisk och ekonomiskt betydelse.
  • Vi tydliggör patriarkal uppbyggnad av energisystem, ser samband mellan uranbrytning, kärnkraft, kärnavfall och kärnvapen samt visar vägen till självförsörjande förnybara energisystem.
  • Vi ger en jämställd bild av sexualitet och arbetar mot sexuell över och underordning konstruerad och konserverad genom pornografi, sexualisering av offentliga rum och media. Vi tar avstånd från surrogatmödraskap som vi ser som Trafficking.
  • Vi anser att kemikalier och nano-ämnen tydligt ska namnges i innehållsförteckningar. FN bör inrätta en Kemikaliepanel.
  •  Vi förespråkar ekologisk, naturnära och kemikaliefri odling, säger nej till Monsantos GMO och patent på gamla frösorter. Äter du kött rekommenderar vi från djur som fått växa upp utomhus på naturbete.
  • Vi uppmärksammar vem som förorenar vatten och ser vatten som en rättighet.

 Gröna Kvinnor är en partipolitisk fristående organisation.

Bli medlem, 100 kr sätts in på bankgiro 5412-6867 ange namn, adress och mail.