Välkommen till Gröna Kvinnor

Kort beskrivning

Gröna Kvinnor är en unik feministisk fristående kvinnoorganisation med jämställdhet, miljö och ekonomi som fokusområden, vi ser till helheten.

Lång beskrivning

Vi kopplar ihop samhällsskeenden så som mäns våld mot kvinnor och våld mot naturen, Moder Jord och kräver noll tolerans.

Genom att belysa sammanhang mellan människa, samhälle och natur, stärker vi kvinnor att ta aktiv del i samhällsdebatten och i demokratiska beslutsprocesser, minst 50 procent kvinnor ska alltid medverka.

Vi synliggör kvinnors större fattigdom i världen och visar på strukturella samband mellan ojämställdhet, miljöförstöring, krig och patriarkala strukturer. FN bör inrätta ett globalt ekonomiskt säkerhetsråd;

Vi belyser hur välfärd vilar på naturens tjänster, omvårdnad om varandra och socialt frivilligt organisationsarbete, grundläggande faktorer som i dag tillmäts ringa betydelse och ringa ekonomiskt värde;

Vi tydliggör patriarkal uppbyggnad av dagens energisystem, ser samband mellan uranbrytning, kärnkraft, kärnavfall och kärnvapen samt visar vägen till självförsörjande förnybara energisystem;

Vi ger en jämställd bild av sexualitet och arbetar mot sexuell underordning konstruerad och konserverad genom sexualisering av offentliga rum och mediernas generella beskrivningar av en enkönad våldsam och girig värld;

Vi anser att kemikalier tydligt ska namnges i innehållsförteckningar. Försiktighetsprincipen och omsorg om människa och miljö ska vägleda all användning av kemikalier och nanoämnen;

Vi uppmärksammar hur och vem som förorenar vatten, kräver stärkt lagstiftning och sanktioner samt att FN inrättar en Kemikaliepanel;

Vi arbetar för en feministisk grön ekonomisk omställning och ger förslag på omställningsingredienser för långsiktig, jämställd och hållbar utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *