Länkar

 

Vi är medlemmar i
Sveriges Kvinnolobby (SKL) är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse.
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

UN Woman Sverige UN Women är FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). UN Women bildades 2010 som en global förkämpe för kvinnor och flickor i syfte att påskynda utvecklingen för att möta kvinnors och flickors behov i hela världen. UN Women arbetar, bland andra frågor, för avskaffandet av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor, för kvinnors egenmakt samt för jämställdhet mellan kvinnor och män som mottagare av utveckling, mänskliga rättigheter, humanitära insatser och fred och säkerhet.

Andra organisationer

Europas kvinnolobby, The European Women’s Lobby. EWLs uppdrag är att verka för jämställdhet och kvinnors rättigheter i europapolitiken och att fungera som länk mellan det politiska beslutsfattandet och kvinnoorganisationerna i Europa.

European Green Party.

European Green Gender Observatory.

Euroquality är ett nyhetsbrev med information om jämställdhet i europa utgiven av Ann-Katrine Roth E(uro)QUALITY/Jämställdhetskonsult.

ECPAT Sverige är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism.

Jämställdheten…
Nätverket mot hedersrelaterat våld är ett nätverk som samlar organisationer, politiker, privatpersoner till en samlad reaktion mot det hedersrelaterade våldet både inom Sverige och internationellt.

Forum Kvinnor och Handikapp är en organisation som synliggör hur kvinnor med nedsatt funktion behandlas i samhället.

Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell riksförening som finns i Sthlm, Ups, Gtb & Malmö. Hjälper utsatta invandrakvinnor och flickor genom information om svenska samhället och mänskliga rättigheter. Arbetar även mot att förebygga våld mot kvinnor.

Hallongrottan är en feministisk bokhandel på söder i Stockholm.

Jämställdhetsombudsmannen – Jämo.

Kvinderådet, Danmarks största kvinnoorganisation.

Kvinnoorganisationer i samarbete, Finland.

Kvinnohöjden är en feministisk kurs- och gästgård i naturskön dalamiljö

Norsk Kvinnesaksforening, paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i Norge.

Kvinnofridsportalen ger fakta om våld mot kvinnor.

Kvinnohöjden är en feministisk kurs- och gästgård i naturskön dalamiljö.

Kvinnofrontens hemsidor på nätet! Här hittar du allt möjligt som rör tjejer & kvinnor, för Kvinnofronten jobbar mot ALLT kvinnoförtryck; i skolan, på jobbet, hemma och – överallt.

NIKK – det nordiska institutet för kvinno- och könsforskning är en tvärvetenskaplig nordisk forskningsinstitution finansierad av Nordiska ministerrådet. NIKK är samarbetsorgan för feministisk, kvinno-, mans-, köns- och jämställdhetsforskning i Norden.

Regeringen: ”För att nå resultat ska jämställdhetspolitiken genomsyra alla delar av regeringens politik.”

Roks tidning/Kvinnotryck

Dokumentation från konferens om kvinnofrid från Sveriges Kommuner och Landsting.

Samverkan mot trafficking är en svensk organisation där även myndigheter ingår.

Förenta nationerna
CEDAW- nätverket med syfte att informera om FNs kvinnokonvention och andra dokument som behandlar kvinnors rättigheter.

CEDAW – The Working Group on Ratification of the U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women is a group of over 190 national non-governmental organizations engaged in outreach and education to achieve U.S. ratification of the Treaty for the Rights of Women.

FNs utvecklingsfond för kvinnor – UNIFEM is the women’s fund at the United Nations. It provides financial and technical assistance to innovative programmes and strategies to foster women’s empowerment and gender equality.

FNs organ för kvinnor och miljö – To provide leadership and encourage partnership in caring for the environment by inspiring, informing, and enabling nations and peoples to improve their quality of life without compromising that of future generations.

FNs institutionella forskningsorgan för social utveckling – The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) is an autonomous UN agency engaging in multidisciplinary research on the social dimensions of contemporary problems affecting development. Through its research, UNRISD stimulates dialogue and contributes to policy debates on key issues of social development within and outside the United Nations system.

Operation 1325:s verksamhet är att bidra till att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet förverkligas

WEDO is an international organization that advocates for women’s equality in global policy. It seeks to empower women as decision makers to achieve economic, social and gender justice, a healthy, peaceful planet and human rights for all.

WOCAN – En global kvinnoorganisation för förändring i hantering av jordbruk och naturresurser utifrån jämställdhet, miljöhänsyn och uthållig utveckling. MISSION: To empower women professionals engaged in NRM sectors by improving the capabilities and providing them with opportunities to share information and experiences globally; To establish and support platforms for women to build alliances /…/; To transform programmes and organisations by strengthening the position of women/ …/

Women in Europe for a Common Future is a network of organisations and individuals working for sustainable development, protection of human health and environment and poverty reduction. Our international network consists of members and partners in Western and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia.

Womens international league for peace and freeedom

Om FNs resolution 1325 och om hur arbetet med att involvera fler kvinnor för fred och säkerhet utvecklas i Sverige och i andra länder. Vill också inspirera till ett ökat engagemang för kvinnors fulla deltagande i arbetet för fred och säkerhet.

Ekologi mm…
Alidaförlaget HB har bildats för att öka möjligheten för fler att ge ut skriftliga verk.

Anti-Atom Szene

Awid är en internationell organisation för jämställdhet och en rättvis uthållig utveckling

Biodynamiska föreningen

Dem Collektive – svenskt miljövänligt klädesmärke

Egen el – gör din egen el

Ekologiska skönhetsprodukter

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling

Gaia – En sida om vår livsmiljö – det livsuppehållande systemet

Gender Water Alliance

Hej då GMO – Gräsrotsarbete för GMO-fria zoner i Sverige

Greenpeace har gjort korta filmer på temat energi(r)evolution

IRINAett organ som kommer att lobba för förnyelsebar energi

The EURATOM Treaty

Louis Bolk Institute

Tidskriften FRI JORD görs på ideell grund, för läsarna och på livets villkor, med kretslopp istället för profit som drivkraft.

Hallongrottan är en feministisk bokhandel på söder i Stockholm

Kärnkraftens utveckling

Norsk sajt med ekodesign från hela välden.

Nuclear Waste Management in Sweden Document Archive

Nätverket för EU-kritik

Min Mat vill lyfta det goda med svensk mat: Högkvalitativa råvaror för matglädje, välbefinnande och njutning. Målet är att fler ska upptäcka de svenska råvarornas stora fördelar: att de smakar gott, är hälsosamma och håller en hög kvalitet.

Ett nätverk av organisationer. 80 procent av alla klädarbetare är kvinnor. Här går det att ladda ner rapporten ”Made by Women”.

Miljörörelesen kärnfallssekretariat, Milkas