Stadgar

Stadgar för Gröna Kvinnor

Stadgar fastställda av årsmötet 2005, reviderade 2006, 2007, 2011

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Gröna kvinnor.

§ 2 Medlemskap och utträde.

Medlem och röstberättigad är kvinna som delar föreningens fastställda gröna värderingar och gått in som medlem i föreningen. Utträde ur föreningen sker genom meddelande till styrelsen.

§ 3 Mål

Föreningens mål är att aktivt arbeta med de frågor som rör kvinnors villkor för att åstadkomma jämställdhet för kvinnor på nationell och internationell nivå utifrån en helhetssyn. Gröna värderingar, mål och helhetssynen finns specificerade på hemsidan.

§ 4 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/3 av medlemmarna skriftligen till styrelsen begär detta. I kallelsen skall framgå det eller de ärenden som skall behandlas. Motioner och propositioner ska delges 1 månad före ordinarie årsmöte.

Årsmötet väljer ordförande, styrelse, revisorer och valberedning samt behandlar frågan om ansvarsfrihet.

§ 5 Kallelse till årsmöte och medlemsmöte

Kallelse till årsmöte skall ske minst en månad före årsmötet.

Kallelse till medlemsmöte skall ske senast 14 dagar före medlemsmötet.

§ 6 Mötesrättigheter och beslutsformer vid årsmöte och medlemsmöte

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning. Val ska göras med sluten omröstning om så begärs. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Beslut ska fattas med enkel majoritet. I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.

§ 7 Styrelse

Styrelsen för Gröna kvinnor är högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsens främsta uppgift är att driva föreningens verksamhet i enlighet med fastställd verksamhetsplan och förbereda och sammankalla till möten. Styrelsen utser inom sig och utifrån behov sammankallande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder då minst ¼ av styrelsens ledamöter begär sammanträde. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsen ska bestå av mellan 7-11 personer varav minst tre personer väljs för två år och minst två kan vara ersättare.

§ 8 Årsavgift

Eventuell årsavgift fastställs av årsmötet.

§ 9 Revision

Räkenskapsåret avslutas 31/12. Gröna kvinnors räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.

§ 10 Ändring av Gröna kvinnors stadgar

Gröna kvinnors stadgar kan ändras av årsmötet om 2/3 av de röstberättigade röstar för ändringen. Stadgeändring gäller från den tidpunkt årsmötet beslutar.

§ 11 Upplösning av Gröna kvinnor

Gröna kvinnor kan upplösas om 2/3 av de röstberättigade röstar för upplösning vid ett årsmöte. Om beslut om upplösning tas avgör årsmötet hur Gröna kvinnors medel skall disponeras.

§ 12 Uteslutning

För att uteslutas ur Gröna kvinnor krävs att medlem uppenbart motverkat föreningens ändamål eller saboterat för Gröna kvinnor. Beslut om uteslutning kan endast fattas av Gröna kvinnors styrelse och uteslutning kan, av ett årsmöte, upphävas. Beslut om uteslutning får endast fattas om minst 2/3 av styrelsen är närvarande. Beslutet ska fattas med röstplikt och 2/3 majoritet inom 9 månader från det att begäran om uteslutning inkommit till organisationen och efter att ett medlingsförsök genomförts och medlemmen tagit del av anklagelseakten samt fått närvara och bifoga sina kommentarer.

Om beslutet inte överklagas träder uteslutningen i kraft fyra veckor efter det att beslutet delgivits medlemmen . Om beslutet överklagas till närmast kommande ordinarie årsmöte är berörd medlem avstängd från verksamhet i Gröna kvinnor fram till att överklagandet prövas.

Årsmötet prövar ärendet genom att utse ett särskilt utskott på 3 personer för beslut i ärendet. Utskottet är beslutsmässigt då alla ledamöterna är närvarande. Parter i ärendet utgörs av styrelsen och den medlem som begärts uteslutningen. Utskottet fattar beslut med röstplikt. Ärendet ska avgöras inom 6 månader från det att utskottet utsetts.

Utesluten medlem kan beviljas återinträde av föreningens styrelse.